Troupe

Penn Lions Troupe 2017

Back row (from left to right): Nhu Nguyen, Jenny Chen, Dan Truong, Bich Cao, Sara Zhou, Jia Wei Teo, Grace Xu, Derek Nong, Carter Tilghman, Teresa Fan (alum).                                                                                             Front row: Alaina Silverman, Jim Zhang, Wing Chu, Benjamin Fineran, Martin Deng, Kinuthia Gain, Nathan Guo, Alex Yang, Chris Yu.

 

 

Penn Lions Troupe 2016

IMG_4546

Back row L to R: Zixuan Zhang, Jerry Choi, Benjamin Fineran, Kevin Chen, Jenny Chen, Jeffrey Bandeen, Siddharth Challani, John Carter Tilghman
Center row: Nhu Nguyen, Bich Cao, Anthony Hsieh, Ethan Shou, Grace Xu, Kinuthia Gain, Sara Zhou
Front row: Nathan Kok, Teresa Fan, Grace Xu, Martin Deng, James Zhang

Penn Lions Troupe 2015

Lions 2015

Back row L to R: Grace Xu, Jon Choualum, Carter Tilghman, Jeffrey Bandeen, David Liao, Ethan Shou, Nathan Kok
Center row: Nhu Nguyen, Bich Cao, Teresa Fan, Kinuthia Gain, Jenny Chen, Shannon Tieu, Martin Deng
Front row: James Zhang, Vincent Nguyen, Jane Leung, Anthony Hsieh, Chris Yu, Caroline White

Penn Lions Troupe 2014

Lions 2013

Back row L to R: Ethan Shou, Carter Tilghman, Anthony Hsieh, Vincent Nguyen, Jeffrey Bandeen, Caroline White, Richard Lee, Jim Zhang
Center row: Jane Chung, Diamond Zambrano, Teresa Fan, Grace Xu, Jenny Chen, Grace Chung
Front Row: Chris Yu, Joanna Shen, Chung Tee Lim, Amy Ma, Stacey Pham, Muriel Chen, Jocelin Lee, Jonathan Chou

Penn Lions Troupe 2013

Lions 2013

Front row L to R: Ethan Shou, Jocelin Lee, Teresa Fan, Jane Leung, Shawn Chenalum, Stacey Pham, Amy Ma, Joanna Shen. Diamond Zambrano
Back Row: Carter Tilghman, Muriel Chen, Grace Xu, Vincent Nguyen, Jonathan Chou, Chris Yu, Chung Tee Lim

Penn Lions Troupe 2012

2012e

Back row L to R: Jason Pan, Chris Yu, Phil Hsiao, Winston Maalum, Carlin Yuenalum, Brian Lee, Duyun Chen, Michael Zhao, Peter Du, Henry Chowalum, Thang Thai
Middle row: Amy Ma, Muriel Chen, Chung Tee Lim, Jane Leung, Jocelin Lee, Joanna Shen, Jon Chou
Front row: Shawn Chen, Vincent Nhuyen, Phil Louie, Stacey Pham, Diamond Zambrano

Penn Lions Troupe 2011

troupe2011e

Front row L to R: Chung Tee Lim, Joanna Shen, Stacey Pham, Winston Ma, Jessica Ouyang
Middle Row: Jonathan Chou, Thu Nguyen, Amy Ma, Stephanie Yang, Henry Chowalum, Carlin Yuenalum, Thang Thai, Jason Pan
Back Row: Shawn Chen, Peter Du, Mike Zhao, Philip Hsiao, Chris Yu, Philip Louie, Brian Lee, Duyun Chen

Penn Lions Troupe 2010

troupe2010

Front row L to R: Thang Thai, Jessica Ouyang, Henry Chow, Philip Hsiao, Derek Ma
Middle row: Carlin Yuen, Mrs. & Mr. Chow, Shawn Chen, Philip Louie
Back Row: Derek Ma, Silvia Chan, Huge Ma, Jason Pan, Duyun Chen, Michael Zhao, Brian Lee

Penn Lions Troupe 2009

2009

Front row: Samantha Ni, Michael Zhao, Henry Chow, Winston Ma, Philip Hsiao, Derek Ma, Carlin Yuen